RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKRZEWIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie, ul. Inowrocławska 20, adres e-mail: dompomocysek@interia.pl, tel.54 272 00 15.
  1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie nr tel. 54 272 00 15, sdres e-mail: dompomocysek@interia.pl,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku                                   z realizowaniem zadań przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

– wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

  1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

– inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

– inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

– prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

– prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

– prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

– prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

– w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody
(tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

  1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie. Podanie danych wynika z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia (wpisać nazwę głównego aktu prawnego który opisuje zadania jednostki) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
  1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Skip to content