Warunki przyjęcia

  • Złożenie wniosku o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej do Gminnego lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania . We wniosku opisuje swoją sytuacje rodzinną , finansową oraz zdrowotną. Z tak wypełnionym wnioskiem może wystąpić osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy:
  • Ośrodek Pomocy Społecznej po rozpatrzeniu wniosku za pośrednictwem pracownika socjalnego przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby starającej się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej, który ma potwierdzić opisany wcześniej stan rzeczy. Pracownik socjalny kompletuje pozostałe dokumenty wynikające z przepisów;
  • Jeżeli spełnione są wszystkie warunki Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję kierującą do Domu Pomocy Społecznej. Następnie jest ona przekazywana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (właściwego ze względu na umiejscowienie DPS), który rozpoczyna procedurę umieszczenia osoby w Domu Pomocy Społecznej;
  • Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości 70% dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie.
Skip to content