Wykaz usług świadczonych przez Dom

W zakresie potrzeb bytowych:

 • miejsce zamieszkania,
 • wyżywienie,
 • odzież i obuwie,
 • utrzymanie czystości;
 1. Opiekuńcze, polegające na:
 • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • pielęgnacji,
 • niezbędnej pomocy w załatwiani spraw osobistych;
 1. Wspomagające, polegające na:
 • umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
 • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
 • umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
 • stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
 • działaniu zmierzających do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości,
 • pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,
 • zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
 • pokryciu, w miarę możliwości, mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37. ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej,
 • zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,
 • sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców;
 1. Zdrowotne

Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Skip to content