Płatności

Zasady odpłatności za pobyt w DPS

Zgodnie z art. 60 ust. 1 i art. 61 ust. 1-3 ustawy o pomocy społecznej jest odpłatny w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym- ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Ogłoszenie o którym mowa wyżej stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu , w którym zostało opublikowane. Do tego czasu odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ustala się na podstawie ogłoszenia z roku poprzedniego.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

  1. Mieszkaniec Domu,
  2. Małżonek, zstępni (dziecko, wnuk, itd.) przed wstępnymi,
  3. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

 

Odpłatność

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, od kwietnia 2022 r. wynosi 5.424,34 zł .

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w Domu są w kolejności:

1. mieszkaniec Domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu;

2. małżonek, zstępni przed wstępnymi:

       a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 30% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 30% tego kryterium,

       b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 30% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,

3. gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej- w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez w/w osoby.

Skip to content